Julkilausumat

 

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry                                                                               

Piirihallituksen julkilausuma 14.3.2018

Onko naisilla yhä oikeus asepalvelukseen?

Pirkanmaan Kokoomusnaiset vaatii toimia, jotka turvaavat vapaaehtoiseen asepalvelukseen soveltuvien naisten sijoittumisen palvelukseen.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset esittää, että naisten vapaaehtoisesta palveluksesta poistetaan 45 päivän harkinta-aika. Tällöin palvelukseen hakeutumisen kynnys nousisi nykyisestä. Samoin nousisi palveluksen aloittavien motivaation taso. Harkinta-ajalle ei myöskään enää ole vastaavia perusteita kuin vuonna 1995 kun naisilla ei ollut tukenaan vanhempia reserviläisiä ja heidän kokemuspääomaansa tai roolimalleja kantahenkilökunnan keskuudessa.

Puolustusvoimat on saanut jälleen ennätysmäärän hakemuksia naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Palvelukseen hakeutuvien määrä alkaa olla suurempi kuin järjestelmän nykyinen naisten kouluttamiseen varattu kapasiteetti. Niillä, jotka kykenevät ja haluavat antaa vähintään puoli vuotta sotilastaitojen opiskeluun, on oltava siihen tilaisuus sukupuolesta riippumatta. Lisäksi asepalveluksessa monille tarjottava maksuton johtamiskoulutus on pidettävä sekä nuorten naisten että miesten ulottuvilla yhdenvertaisesti.

Harkinta-ajan poisto todennäköisesti leikkaisi palvelukseen hakeutuvien naisten määrää. Se asettaisi myös paineita puolustusvoimille kehittää palvelukseen hakeutumisen prosessia, kun naisen palvelusta ei voisi enää keskeyttää alokasajalla. Samalla muutos edistäisi siirtymistä sukupuolesta riippumattomaan kutsuntajärjestelmään, joka on Kokoomusnaisten tavoite.

Maanpuolustus kuuluu kaikille suomalaisille. Jos järjestelmä ei palvele yhteistä etua sitä pitää muuttaa eikä syyttää nykytilasta naisten aktiivisuutta.

Lisätiedot:

Rimma Ahonen
piirihallituksen ja julkilausumatoimikunnan jäsen
p. 0407397051

Niina Puikkonen
järjestösihteeri
p. 0445574462

 

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry                                                                                

Kevätkokouksen julkilausuma 22.3.2011

Tasa-arvoa vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi

Vanhemmuuden, perhevapaiden ja sairausajan kustannukset jakautuvat epätasa-arvoisesti eri työnantajien, toimialojen ja työntekijäryhmien välillä. Sinänsä hyvää tarkoittava, työntekijöiden hyvinvointia ja työelämän toimivuutta parantava lainsäädäntömme aiheuttaa nyt naisvaltaisille aloille ”äitiriskin”, joka on epäoikeudenmukainen ja kohtuuton.

Vanhempainvapaatyöryhmä ei kyennyt esittämään mallia vanhemmuuden kustannusasian ratkaisemiseksi ja perusteli vesittynyttä lopputulosta sillä, että "työnantajat eivät halua lisämaksuja ja valtiontalous on kireällä".  Perustelu on ontuva. Joka tapauksessa kustannukset maksaa joku, ja kustannusten epätasainen kohdistuminen perhevapaita enemmän käyttävien naisten työnantajille on muutosta vaativa epäkohta. Tämän vuoksihan työryhmä juuri perustettiin.

Vanhemmuuden kustannukset vaikeuttavat erityisesti naisvaltaisten alojen, kuten hoiva-, palvelu- ja hoitoalan yritysten työllistämismahdollisuuksia ja kasvua. Naisia on Suomessa yrittäjistä vain 30%. Laman ja talousvaikeuksien keskellä yrittäjyyden haasteista työnantajakustannukset ovat nousseet merkittäväksi tekijäksi, suoranaiseksi yrittäjyyden ja työllistämisen esteeksi. Tähän Suomella ei ole varaa. Tarvitsemme täsmälääkkeitä yrittäjyyteen kannustamiseksi. Tällainen voi olla esimerkiksi rahastomallilla järjestetty työvoimakustannusten oikeudenmukainen jakaminen eri toimialojen kesken.

Maksumiehiä tässä asiassa ovat myös naiset yksilöinä. Kun naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä, eivät naiset ja miehet ole työmarkkinoilla tasavertaisessa asemassa. ”Äitiriskin” saavat nuoret naiset kokea työmarkkinoilla niin työllistymisessä, palkassa kuin pätkätöissä ja uralla etenemisessäkin. Kun jokainen lapsi maksaa äidin työnantajalle 20-30 000 euroa, on väistämätöntä, että se vaikuttaa työllistämisen edellytyksiin ja asenteisiin.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset haluaa muistuttaa nyt vaalien alla äänestäjiä siitä, että uuden eduskunnan tulee puuttua nopeasti ja tehokkaasti työelämän tasa-arvoa haittaaviin epäkohtiin. Vanhemmuuden vastuun kantaminen ja kustannusten jakaminen on ratkaistava tavalla, joka ei aseta naisvaltaisia toimialoja, naisyrittäjiä ja naisia yksilöinä kohtuuttoman vastuun kantajiksi.

Lisätietoja:
Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Minna Talonen, gsm 050 543 8439
Piirihallituksen jäsen Elina Kivi, gsm 0400 797844


13.9.2010

Ammatillisten opettajien työelämävalmiuksia lisättävä


Pirkanmaan kokoomusnaiset vaativat, että erityisesti ammatillisille opettajille tarjotaan enemmän mahdollisuuksia osallistua työelämäjaksoihin. Yhteistyö työelämän kanssa kehittää opettajien, oppilaiden ja työnantajien osaamista ja vuoropuhelua.

Opettajat tekevät arvokasta työtä opettaessaan teoreettisia ja käytännön ammatillisia taitoja. Perusrahoitus ei kuitenkaan tahdo riittää opettajien työelämäjaksojen järjestämiseen, vaan joudutaan käyttämään hankerahoitusta. Työelämän muutokset vaativat työmarkkinoille lähteviltä ammattitaidon lisäksi paljon muitakin työelämävalmiuksia. Opiskelijoille on kerrottava työpaikalla vallitsevista velvollisuuksista ja oikeuksista. Yrittäjyyttä opettavan henkilön tulee hallita liiketoimintaympäristön vaatimukset.

Työn ollessa pätkätyötä työstä toiseen vaihtamiseen on oltava valmiuksia ja hallittava useita asioita samanaikaisesti. Esimerkiksi kasvatus- ja hoiva-alalla työntekijät joutuvat kohtaamaan entistä enemmän perheiden pahoinvointia. Siksi opettajat tarvitsevat lisäkoulutusta.

Myös työnantajilla on kehittämiskohteita, joita työharjoittelussa oleva opettaja voisi omalla ammattitaidollaan tukea

Lisätiedot:
Ritva Asula-Myllynen
Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n varapuheenjohtaja
p. 041 522 4357,
www.ritvaasulamyllynen.fi