Pelkällä hoitajamitoituksella ei saada ratkaistua vanhuspalveluiden ongelmia

27.12.2022

Tämän kirjoituksen tarkoitus on osoittaa, ettei pelkällä hoitajamitoituksen muutoksella saada vanhuspalveluiden ongelmia ratkaistua. Päätöksiä tehtäessä tulee hallita kokonaisuuksia  ja harjoittaa palveluiden  vaikutusten arviointia.  Aihe on ajankohtainen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut elokuun lopussa toukokuussa kerätyt valtakunnalliset vanhuspalveluiden mitoitustulokset. On kuitenkin syytä muistaa, ettei hoitajamitoitus yksin takaa hyvää ja vaikuttavaa hoitoa vanhukselle.   

Meiltä usein unohtuu kokonaisvaltainen pohdinta puhuessamme hoidosta ja sen hyvästä laadusta. Laadun määrittely on vaikeaa, mutta tärkeää. Määrittely riippuu vastaajasta, ajasta ja asiayhteydestä. Kaikkien, mutta varsinkin iäkkäiden ihmisten hyvästä, turvallisesta, elämästä puhuttaessa tulee ottaa huomioon ihmisen kokemuksellisuus ja koko elämän kirjo. Tarjottavalla hoidolla tulee saavuttaa hyötyä ihmiselle itselleen, läheisille, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Jokaisella on omat mieltymykset ja tarpeet, joihin pohjautuen teemme yksilöllisiä valintoja erilaisissa elämäntilanteissa.

Hyvän hoidon järjestäminen edellyttää erilaisia henkilöstön pätevyyksiä, moniammatillisuutta ja tarpeeseen pohjautuvaa mitoitusta. Työ on hoitamista, auttamista arjen askareissa, puhtaanapitoa, harrastamista ja ravitsemushuoltoa. Eri rakenteet on tunnistettava ja hoito on suunniteltava sekä toteutettava yksilöllisesti ikäihmisen mahdollista hoitotahtoa kunnioittaen. Tämä pitää sisällään myös arvokkaan kuoleman. Hoidon käytännöt, johtaminen, vuorovaikutus eri tahojen kanssa, yhteisöllisyyden kokemukset ja vertaissuhteet tulee suunnitella ja toteuttaa mallikkaasti iäkästä arvostaen. 

Hoivakotien henkilöstöpula on noussut valtakunnalliseksi puheenaiheeksi ja mielestäni pelkästään hoitajamitoitukseen pohjautuva korjausliike ei ole yksin ratkaisu haasteisiin. Jotta hoitoala saataisiin veto- ja pitovoimaiseksi meidän tulisi nostaa keskustelun keskiöön kaikki se hyvä, jota vanhuspalveluissa kohtaamme joka työpäivä. Onnistumisia, iloa tuottavia asioita kannattaisi sanoittaa auki ja levittää eri tavoin. Tutkimuksissa on todettu, että ruokkimalla aivoja hyvillä asioilla ja ajatuksilla  syntyy hyvän kierre.

Pirjo Berg

Toimitusjohtaja 

Ikaalinen